obchodní podmínky

Bc. Lenka Vaníčková

info@lenkavanickova.cz

+420 606 597 744


IČ 07290161

Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku města Šumperk

Neplátce DPH

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Fotografka v okamžiku objednání získává ke zpracování osobní údaje klienta a to jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště, adresu pro doručování v listinné formě, emailovou adresu a telefonní číslo. Ochrana těchto osobních údajů podléhá nařízením Evropského parlamentu a rady EU č. 2016/679.
 • Tyto osobní údaje jsou poskytnuty za účelem poskytování služeb a realizace vzájemné komunikace mezi fotografkou a klientem.

OBJEDNÁVKA

 • Objednávkou se rozumí potvrzení nabídky (emailem, zprávou na Facebooku/Instagramu nebo sms zprávou) mezi fotografkou a klientem o poskytnutí služby.
 • Po vzájemné dohodě mezi stranami bude fotografkou určen pro klienta nejvhodnější volný termín fotografování.
 • Rezervaci termínu lze považovat za závaznou obdržením stanoveného rezervačního poplatku. Do této doby nelze termín považovat za rezervovaný.

PLATBA A REZERVACE

 • Pro rezervaci je vystavena faktura na rezervační poplatek a po jejím uhrazení je rezervace termínu platná.
 • Zbylá celková částka za fotografování je splatná do pěti pracovních dnů od konání fotografované objednávky a to převodem na účet.
 • Nedojde-li k zaplacení ceny zvoleného fotobalíčku či případného doplatku za doplňkové služby nad rámec balíčku, vyhrazuje si fotografka právo zakázku nepředat do doby než je řádně zaplacena.
 • Klient má právo zrušit objednávku nejpozději 3 měsíce před dnem fotografování objednávky. V takovém případě mu bude vráceno 25% rezervačního poplatku po odečtení doložených a nutně vynaložených nákladů spojených s případně již proběhnuvšími přípravami fotografky. V případě nedodržení této 3 měsíční doby, propadá rezervační poplatek v plné výši ve prospěch fotografky. Toto neplatí v případě, že se obě smluvní strany dohodnou jinak.
 • V případě, že se klient nedostaví na focení v dohodnutém termínu a čase vzniká mu povinnost uhradit vzniklou škodu ve výši plné částky za fotografování.
 • Opozdí-li se klient o více než 20 minut bez předchozí omluvy, fotografka si vyhrazuje právo fotografování zrušit a studio či smluvené místo opustit. Fotografce vzniká nárok na doplacení plné částky za fotografování.

NÁHLEDY FOTOGRAFIÍ

 • V případě, že jsou klientovi poskytovány náhledy fotografií není bez souhlasu fotografky dle autorského zákona č. 121/2000 sb. dovoleno tyto náhledy kdekoli zveřejňovat, sdílet, ukládat, screenshovat a ani je dále upravovat (jsou ve vlastnictví fotografky a určeny výhradně pro výběr k úpravě)
 • Náhledy jež jsou zasílány představují nejzdařilejší záběry z focení a jejich výběr provádí výhradně fotografka. Jejich počet není pevně stanoven, vždy ale umožňuje dostatečný výběr vzhledem ke zvolenému balíčku.
 • Výběr k úpravě odešle klient zpět co nejdříve, nejpozději však do týdne od jejich obdržení. Pokud bude výběr pro úpravu fotografií zaslán po této lhůtě, fotograf si vyhrazuje prodloužit dobu dodání fotografií (viz. Dodací lhůta).
 •  Po dokončení zakázky dochází k smazání vytvořené galerie s náhledy.

DODÁNÍ FOTOGRAFIÍ A DODACÍ LHŮTA

 • Dodací lhůta hotových upravených fotografií v elektronické podobě je v základu 17 pracovních dnů ode dne, kdy proběhlo focení.
 • Při objednávce s klientovým výběrem fotografií je 17denní doba počítána od data zaplacení zasláných fotografií k úpravě.
 • Klientovi je poskytována možnost tzv. expresního zhotovení zakázky v elektronické podobě do 5 dnů. Tato možnost znamená navýšení celkové ceny balíčku o 2.000,- Kč.
 • Všechny hotové upravené fotografie obdrží klient v plné velikosti ve formátu JPG formou online galerie.
 •  Klientovi není poskytována možnost dodání neupravených fotografií, ani po domluvě.

TISK A REKLAMACE

 • Klient je povinen své případné připomínky k retuši, sdělit fotografce neprodleně po tom, co si fotografie prohlédnul, nejpozději však do tří dnů od doručení. K opožděným připomínkám nebude přihlédnuto.
 • Fotografie jsou vyvolávány u ověřeného českého dodavatele na kvalitní fotopapír.
 • Reklamace tištěných fotografií je možná pouze na základě viditelné tiskové chyby (škrábance, pruhy a jiné viditelné vady), nikoli v barevnosti či světlosti/tmavosti daného tisku.
 • Nespokojenost a nesouhlas s fotografickým stylem a autorským pojetím fotografa není také důvodem k reklamaci zakázky.
 • Není přípustná reklamace z důvodu barevného provedení výsledných fotografií, ořezu fotografií, či představy zpracování fotek dle klienta, které je zcela odlišné od stylu fotografa.
 • Za důvod reklamace nelze považovat klientovu nespokojenost se svým vzhledem.
 • Fotografka neodpovídá klientovi za nedokonalé výsledky zaviněné nevhodným počasím, špatnými světelnými podmínkami nebo jinými okolnostmi, které ji brání ve zhotovení a dodání vyšší kvality snímků a které nebyla schopna technicky a/nebo umělecky vykompenzovat nebo upravit, stejně jako za nedokonalý obsah zhotovených fotografií v případě, že budou ze strany fotografovaných osob kladeny překážky.
 • Objednání fotografií k úpravě i k tisku je závazné – pokud se zákazník vzdá tištěných fotografií v rámci zvoleného balíčku, nedochází k úpravě ceny.

NÁHRADA ŠKODA

 • Klient je v plné výši odpovědný za škody jím způsobené na vybavení a je povinen nahradit vzniklou škodu v její plné výši, a to v ceně nikoliv časové, ale v ceně nového vybavení.
 • V případě fotografování akcí je klient také v plné výši odpovědný za škody způsobené návštěvníky a personálem na vybavení a je povinen nahradit vzniklou škodu v její plné výši, a to v ceně nikoliv časové, ale v ceně nového vybavení.

ARCHIVACE FOTOGRAFIÍ

 • Neupravené náhledy se archivují po dobu 1 měsíce od zaslání výběru.
 • Upravené fotografie fotografka archivuje po dobu jednoho roku. Může je tedy klientovy v této době znovu zaslat elektronickou formou.

SOUHLAS S POSKYTNUTÍM FOTOGRAFIÍ

 • Pokud si klient nepřeje, aby jeho fotografie byly zveřejněny a použity pro účely prezentace fotografky, je nutné o tom předem písemně informovat. Pokud tak klient neučiní, bere se to jako souhlas.

AUTORSKÁ A VLASTNICKÁ PRÁVA

 • Klient smí fotografie použít pouze pro osobní účely, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
 • Klientovi je zakázáno fotku dále jakkoli upravovat.
 • Veškeré fotografie poskytnuté klientovi jsou nadále majetkem duševního vlastnictví fotografky a klient není oprávněn s nimi nakládat pro komerční účely, prodej třetím stranám, aniž by měl písemný souhlas fotografky.
error: Kopírování zakázáno.